Shinkansen Trip Tokyo Osaka (Tokaido Shinkansen)

Shinkansen Trip Tokyo Osaka, mencoba naik kereta cepat pertama di dunia. Sensasi menempuh perjalanan setara Jakarta Surabaya hanya 4 jam saja dengan Hikari Class Tokaido Shinkansen. Berangkat dari Shinagawa Station turun di Shin-Osaka.